آسمانه سازان ایده ستاوند

شرکت آسمانه سازان ایده ستاوند (سهامی خاص) با شماره ۱۲۷۰۷ دارای صلاحیت مهندسین مشاور ابنیه از سازمان برنامه و بودجه‌ کشور است. این گروه مشاور بر اساس سوابق علمی و اجرایی اعضا بر روش های روزآمد طراحی با تامل میان فرم و عملکرد، توجه به اقلیم، انرژی و محیط زیست در مسیر ارائه طرح تمرکز دارد. قابلیت اطمینان بالا از دیدگاه اقتصادی، اجرائی، کاربردی، طرح و نظارت بر اساس فرایند های مهندسی نوین، از اولویت های این شرکت است.