داروخانه مرهم

طراحی - مدیریت اجرا / کارفرما: دکتر کشاورز / موقعیت: رشت،بعد از پل جانبازان