داروخانه دکتر صدیق

بازسازی -طراحی - مدیریت اجرا / کارفرما: دکتر صدیق / موقعیت: بلوار دیلمان، شهرک شهید بهشتی