ساختمان پزشکان هیراد

طراحی - نظارت / کارفرما: آقای خدابخشی / موقعیت: رشت - خ نواب