آپارتمان بیست

طراحی - مدیریت اجرا - طراحی داخلی / کارفرما: آقای روحی / موقعیت: رشت، گلسار - خ 104 - کوچه دهم