ویلای مفیدی

بازسازی - طراحی داخلی - مدیریت اجرا / کارفرما: آقای مفیدی / موقعیت: ماسال، شاندرمن