ویلای 205

طراحی - مدیریت اجرا / کارفرما: دکتر اشرافی / موقعیت: رشت، دهکده مهندسین گیل