ویلای 217

طراحی - مدیریت و اجرا / کارفرما: دکتر حاجی خانی / موقعیت: رشت، دهکده مهندسین گیل